OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

공지사항

제목 이악크래프트 배송 안내

평점

작성자 IAAC Crafts (ip:)

작성일 2022-07-13 15:45:53

조회 2634

추천 추천

내용

안녕하세요. 이악크래프트입니다 :)


현재 배송 기간은  약 10 - 14 일 정도 소요되며, 바로 배송이 기재된 작품의 경우 영업일 기준 1-2일 내로 택배 수령이 가능합니다. 

주문건이 많아 배송이 지연될 경우, 문자메시지로 지연 안내 문자가 전송됩니다.


* Shell Collection, Efe Collection은 현재 주문량의 증가로 배송이 지연되고 있습니다.  

배송 일정은 문자 메시지로 전달드리고 있습니다.


기다려주신 만큼 더 좋은 제품 받아보실 수 있도록 노력하겠습니다.


감사합니다.

첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE